Wyświetlam 1 - 10 z 24 notek

UWAGA! UWAGA!

 • Napisane 12 stycznia 2018 o 13:07

W związku z zamknięcie serwisu blog.pl – przenoszę swoje zapiski na
http://piszacamama.5v.pl/

Dyskusja w pracy magisterskiej

 • Napisane 22 grudnia 2017 o 11:58

Ten rozdział, składający się zwykle z kilku podrozdziałów, jest najtrudniejszy do napisania

Dyskusja jest swobodną częścią pracy, w której autor formułuje swój punkt widzenia, uzasadnia wnioski i przedstawia własną interpretację. Jest to zwykle najciekawsza część pracy.

W dyskusji autor może się wykazać wiedzą, krytycyzmem, inwencją i samodzielnością.

Dyskusja powinna zawierać:

 1. Krytyczną ocenę uzyskanych rezultatów (czy są wystarczające, czy powtarzalne, czy unikalne)
 2. Omówienie i interpretację wyników (bez ich powtarzania)
 3. Porównania z literaturą
 4. Sugestie przyszłych badań i zagadnienia (zdaniem autora) nierozpoznane oraz problemowe i dyskusyjne
 5. Ewentualne WNIOSKI

Przykładowy spis treści pracy licencjackiej

 • Napisane 9 listopada 2012 o 14:44

Rozdział I  Kredyty w działalności banku……………………………………………………. 6

1.1. Istota kredytu……………………………………………………………………………………………… 6

1.2. Znaczenie kredytów w działalności banku……………………………………………………….9

1.3. Zasady udzielania kredytów……………………………………………………………………….. 18

 

Rozdział II Kredyty dla gospodarstw domowych……………………………………… 25

2.1. Gospodarstwo domowe jako kredytobiorca…………………………………………………….25

2.2. Skłonność gospodarstw domowych do korzystania z kredytów…………………………28

Zakończenie…………………………………………………………………………..             78

Bibliografia……………………………………………………………………………  82

Spisy rysunków……………………………………………………………………….85

Spisy tabel…………………………………………………………………… ………..86

Analiza i interpretacja wyników badań

 • Napisane 9 października 2012 o 14:40

Ta część pracy może obejmować kilka samodzielnych rozdziałów, na przykład: wymiary ciała, zajmowane środowiska, korelacje lub inne zależności, może być także jednym rozdziałem podzielonym na podrozdziały. Lepiej jeśli tytuł rozdziału jest adekwatny do zawartości.

Dla osób, które samodzielnie wykonywały pracę, ten rozdział jest zazwyczaj najłatwiejszy do napisania.
Trzeba, po prostu, po kolei napisać lub przedstawić w tabelach, na rycinach lub fotografiach wszystko to (lecz tylko to) co w ramach opisanej metodyki udało się zaobserwować, zmierzyć, policzyć lub zestawić.

Dla osób, które samodzielnie wykonywały pracę, ten rozdział jest zazwyczaj najłatwiejszy do napisania.  Trzeba, po prostu, po kolei napisać lub przedstawić w tabelach, na rycinach lub fotografiach wszystko to (lecz tylko to) co w ramach opisanej metodyki udało się zaobserwować, zmierzyć, policzyć lub zestawić.

Przypisów ciąg dalszy

 • Napisane 13 września 2012 o 14:09

Poniższe przykłady prezentują sposób wykazywania niektórych rodzajów literatury. Zaznajamiając się z nimi, trzeba zwrócić uwagę na porządek i kolejność prezentacji poszczególnych elementów zapisu oraz rodzaj i umieszczenie znaków interpunkcyjnych.

1. Książka – jeden autor
Simon H: Zarządzanie cenami. PWN. Warszawa 1996.
2. Książka – dwóch i więcej autorów
Stone M., Bond A., Blake E.: Marketing bezpośredni i interaktywny. PWE. Warszawa 2007.
3. Fragment w pracy zbiorowej
Przybylski H.: Marketing polityczny a polityczne public relations. W: Public relations.
Teoria i praktyka komunikowania. Red. H. Przybylski. Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2007.
4. Artykuł w wydawnictwie ciągłym
Szczepanik R.: Patronat prasowy. „Marketing w Praktyce” 2000, nr 3.
Przypisy powinny zawierać następujące ważniejsze skróty:
a) ibidem lub tamże – oznaczenia to stosuje się tylko w przypadku ponownego odesłania do powyżej
cytowanego dzieła. Odesłanie i dzieło nie może być przedzielone inną pozycją literaturową.
Przykład:
1 M. R. Solomon: Zachowania i zwyczaje konsumentów. Wydawnictwo Helion. Gliwice 2006, s. 15.
2Ibidem, s. 36.
b) Idem, idae (tenże) – oznaczenie to stosuje się w przypadku wskazywania w tym samym przypisie
więcej niż jednej publikacji tego samego autora, w przypadku mężczyzny – idem, w przypadku kobiety
– idae.
Przykład:
1A. Sznajder: Sztuka promocji – czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę. Business Press.
Warszawa 1995, s. 12; idem: Marketing wirtualny. Dom Wydawniczy ANC. Kraków 2000, s. 5.
c) op. cit. (dz. cyt.) – oznaczenie to stosuje się w przypadku ponownego odesłania do wcześniej
zacytowanego dzieła, pod warunkiem, że jest to jedyne wykazane w pracy dzieło danego autora, a samo
odesłanie i dzieło (wcześniej już cytowane) przedzielone zostały jedną lub więcej pozycjami
literaturowymi innych autorów.
Przykład:
1 P. Kotler: Marketing od A do Z . PWE. Warszawa 2004, s. 55.
2 T. Kramer: Podstawy marketingu. PWE. Warszawa 2004. s. 5.
3 P. Kotler: op. cit., s. 53.

Zastosowanych metod i narzędzi badawczych

 • Napisane 7 września 2012 o 10:53

Praca napisana została w oparciu o studia literaturowe oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wg zasad metody Servqual. Zostały wykorzystane także wewnętrzne dokumenty firmy oraz obserwacje autora (wskazać zastosowane metody np. mapowanie, wywiad, ankieta itp.)

Wzór wstępu

 • Napisane 7 sierpnia 2012 o 10:50

W pierwszej z wymienionych instytucji źródłem danych o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Polsce jest prowadzony przez nią rejestr projektów inwestycyjnych przekraczających 1 mln USD. Obejmuje on deklaracje firm co do wartości zaangażowanego obcego kapitału oraz podjętych w tym zakresie zobowiązań. Badaniem objęte są wyłącznie podmioty posiadające ponad 10% udziałów w działających w naszym kraju spółkach. Za główną zaletę ukazujących się jako The Top of Major Foreign Investors in Poland (Lista największych inwestorów w Polsce) materiałów należy uznać ich aktualność. Wynika ona zarówno ze stosunkowo krótkiego okresu opracowania, jak i częstego ich uzupełniania o nowe informacje, które ma miejsce na koniec każdego półrocza. Z uwagi na brak, w zbiorach PAIiIZ, jednoczesnego zaszeregowania danych według macierzystych krajów przedsiębiorstw oraz województw, przeprowadzone w pracy rozważania oparto również na opracowaniach GUS. Jego publikacje, pod tytułem Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego obejmujące lata 1993-1996 oraz Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego po 1997 roku, dotyczą wszystkich spółek z udziałem zagranicznym niezależnie od wysokości udziału, przy czym dane o działalności instytucji finansowych ujmowane są odrębnie. W zawartych w niniejszej pracy rozważaniach pomocne były również Bilansowe wyniki banków dla okresu 1995-2002. Z kolei z uwagi na brak wyodrębnienia inwestorów z RFN nie wykorzystano publikacji opisującej tendencje zachodzące w sektorze ubezpieczeń. Pomimo braku porównywalności informacji opracowanych przez PAIiIZ oraz GUS, wykorzystanie materiałów ostatniej instytucji pozwala na prześledzenie tendencji występujących w podmiotach z niemieckim kapitałem, co zwiększa wartość poznawczą prezentowanych analiz.

Wskazówki z uczelni

 • Napisane 30 lipca 2012 o 14:21

1. Jeśli tytuł pracy jest bardzo długi, to w kolejnym przypisie można umieścić tylko pierwsze trzy słowa i zrobić znak: (…)

2. Rysunki, tabele, wykresy muszą być opisane: nad rysunkiem jego tytuł, np. Rys. 1 Wskaźniki wzrostu gospodarczego, a pod rysunkiem podane źródło – Źródło: D. Romer: Makroekonomia dla zaawansowanych. PWN Warszawa 2000, s. 68

3.  W pracy proszę nie używać pierwszej osoby liczby pojedynczej i mnogiej.

4. W pracy proszę unikać form wskazujących na podawanie porad, np. Firma musi, Bank powinien, itp.

5. Każda typologia, wzór, definicja itp. powinny być opatrzone przypisem, z jakiego źródła zostały wykorzystane.

6. Proszę pamiętać o budowaniu logicznej całości. Każdy rozdział wynika z poprzedniego. Każda część pracy powinna mieć konstrukcję: wstęp, rozwinięcie, podsumowanie.

7. Proszę nie kończyć rozdziału tabelami, klasyfikacjami, rysunkami. Rozdział powinien się kończyć zdaniem podsumowującym i zapowiadającym następne zagadnienie.

8. Część teoretyczna powinna zawierać:

- definicje podstawowych pojęć wykorzystywanych w pracy

- omówienie koncepcji i teorii stanowiących podstawę rozważań

- omówienie problemów występujących w ramach opracowywanego zagadnienia.

9. Rozdział badawczy powinien składać się z części:

- metoda badawcza

- charakterystyka próby badawczej

- wyniki badań

- podsumowanie badań.

nagłówki i stopki

 • Napisane 17 lipca 2012 o 09:32

W pracy magisterskiej mogą być zastosowane nagłówki i stopki. W takim wypadku odległość nagłówka i stopki od krawędzi strony powinna wynosić 35 pt. Nagłówki rozdziałów powinny być drukowane pogrubioną czcionką Times New Roman o rozmiarze 10. Nagłówek powinien zawierać temat rozdziału. Nagłówki nie powinny występować na stronie tytułowej, stronie ze spisem treści oraz na pierwszych stronach kolejnych rozdziałów.

Zalecany układ treści pracy licencjackiej

 • Napisane 5 czerwca 2012 o 12:30

1. Wprowadzenie

Kilkustronicowa analiza ogólna wprowadzająca w prezentowane zagadnienia, zarysowująca pobieżnie problematykę pracy i użyteczność wynikającą z jej realizacji. Rozdział ten powinno kończyć przedstawienie celu pracy, jej zakresu oraz hipotez badawczych, które będą podlegały weryfikacji w następnych rozdziałach. Wskazane jest również zwięzłe przedstawienie struktury (zawartości) poszczególnych rozdziałów.

2. Część główna pracy

Struktura tej części pracy powinna być dostosowana do specyfiki i przedmiotu zagadnienia stanowiącego treść właściwą pracy. Część teoretyczna pracy (projektu) powinna opisywać znane metody rozwiązania problemu badawczego oraz opis analizy literaturowej w zakresie niezbędnym do przedstawienia tej części pracy. Struktura tego rozdziału powinna stanowić perspektywę do późniejszych analiz. Układ części empirycznej może składać się z:

2.1  Opis projektu (założenia)

2.2  Prezentacja metodyki przeprowadzonych badań z dokładnym uwzględnieniem źródeł pozyskiwania danych pierwotnych i wtórnych oraz wykorzystanych metod gromadzenia danych (np. badania ankietowe, wywiad skategoryzowany itp.) oraz metod analitycznych. Opis wykorzystanych narzędzi obróbki danych, w tym aplikacji komputerowych.

2.3   Prezentacja wyników przeprowadzonej analizy i na jej podstawie sformułowanie pożądanych kierunków działań służących rozwiązaniu założonego problemu (wnioski).

Zaleca się podzielenie tej części na rozdziały.

3. Zakończenie

Zawiera ocenę autora dotyczącą stopnia zrealizowania celu pracy, a także wskazanie przyczyn, z powodu których nie udało się celu w pełni zrealizować. Autor powinien tutaj zawrzeć również wnioski dotyczące w szczególności możliwości dalszej poprawy projektu (jeśli jest to np. moduł edukacyjny) ew. optymalizacji, w przypadku analizy prawnej przedstawić w podsumowaniu dostrzeżone wadliwości obowiązujących rozwiązań i wskazać ewentualne kierunki zmian.

4. Literatura

Należy podać wszystkie źródła, które wykorzystano w pracy w tym również, oprócz wydawnictw zwartych, adresy stron WWW.


 • RSS